Đánh giá kết quả thực hiện và mức độ tham gia của đối tượng hưởng lợi trong thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo ở tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk là một trong những tỉnh thực hiện cả 3 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2016-2020 vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã có một số kết quả như:
* Đối với hoạt động nhân rộng mô hình để giảm nghèo:
Tiểu dự án 3, Dự án 1, Chương trình 30a: Năm 2018, tỉnh Đắk Lắk có hai huyện nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đã triển khai 02 dự án nhân rộng mô hình; tổng số hộ được hỗ trợ là 34 hộ; tổng vốn hỗ trợ là 620 triệu đồng nguồn NSTW. Năm 2019, triển khai 11 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo về chăn nuôi và trồng trọt cho 182 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 11 xã; nguồn vốn thực hiện là 3.916 triệu đồng, (NSTW: 3.388 triệu đồng, đóng góp của hộ dân tham gia dự án: 528 triệu đồng).
Tiểu dự án 2, Dự án 2 - Chương trình 135: Tổng số dự án nhân rộng mô hình giai đoạn 2016-2019 là 28 dự án, số hộ tham gia là 674 hộ, kinh phí thực hiện là 11.849,5 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương: 8.495 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 2.000 triệu đồng, đối ứng của hộ dân tham gia dự án: 1.354,5 triệu đồng (năm 2017 là 02 dự án, số hộ tham gia 48 hộ, kinh phí là 760 triệu đồng; năm 2018 là 12 dự án, số hộ tham gia 237 hộ, kinh phí là 4.810 triệu đồng, năm 2019 triển khai 14 dự án, số hộ tham gia 389 hộ, kinh phí là 6.279,5 triệu đồng.
Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135 giai đoạn 2016-2019 là 18 dự án, số hộ tham gia là 379 hộ, kinh phí thực hiện là 6.333,4 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương: 4.690 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 1.000 triệu đồng, đối ứng của hộ dân tham gia dự án là 643,4 triệu đồng (năm 2016 là 02 dự án, số hộ tham gia 30 hộ, kinh phí 500 triệu đồng; năm 2017 là 04 dự án, số hộ tham gia 80 hộ, kinh phí là 1.191 triệu đồng; năm 2018 là 05 dự án, số hộ tham gia 96 hộ, kinh phí là 1.690 triệu đồng, năm 2019, 07 dự án, số hộ tham gia 173 hộ, kinh phí là 2.952,4 triệu đồng.
*Mức độ tham gia của người dân vào dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất để  giảm nghèo
Sự tham gia của đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia họp tại thôn, buôn lấy ý kiến về nội dung dự án, khi tham gia dự án đối tượng phải có cam kết thực hiện các nội dung có liên quan, đối ứng một phần kinh phí thực hiện, lựa chọn con giống, cây giống, vật tư cơ bản phù hợp với điều kiện sản xuất của đối tượng tham gia dự án. Các đối tượng tham gia hưởng ứng tích cực, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thực hiện dự án.
Mức độ hưởng lợi của đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khi tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa xinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, được hỗ trợ cây giống, con giống, vật tư liên quan và nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững.
Các dự án, mô hình triển khai đã thực hiện đúng đối tượng. Tuy nhiên, do số lượng các đối tượng thụ hưởng nhiều, trong khi nguồn lực triển khai thực hiện thấp (kinh phí hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế) nên chưa đáp ứng được nhu cầu, việc chọn lựa, bình xét đối tượng thụ hưởng cũng gặp nhiều khó khăn.
Nhìn chung, địa phương đã phát huy được tính dân chủ cơ sở, khuyến khích người dân chủ động tham gia vào công tác lập kế hoạch của chương trình nhưng mức độ còn hạn chế, chưa nắm rõ nội dung để thực hiện, nhiều lúc mang tính hình thức… Một số nơi, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia họp thôn chủ yếu đến để nghe và hầu như không có đề xuất, ý kiến gì.

Ngồn: UBND tỉnh Đắk Lắk

Lan Anh-Cục Kinh tế hợp tác và PTNT


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang