Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
257/KTHT-GN 08/05/2019 v tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020