Giải pháp nào để hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất sinh kế bền vững cho giai đoạn 2021-2025

Giải pháp nào để hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất
 sinh kế bền vững cho giai đoạn 2021-2025

(trao đổi và thảo luận)

 Giai đoạn 2021-2025 dự kiến có 03 Chương trình MTQG (Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững và  Chương trình xây dựng nông thôn mới), trong đó có 02 chương trình cùng tác động đến hộ nghèo, huyện nghèo, xã nghèo. Do đó, đối với hỗ trợ phát triển sản xuất  cho người nghèo cần thống nhất về chính sách hỗ trợ và cơ chế thực hiện chương trình:
* Về quan điểm:
- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các đối tượng nghèo giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế của các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, loại bỏ những nội dung chính sách không phù hợp, chồng chéo, bổ sung những nội dung chính sách mới phù hợp chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới để tạo việc làm tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả hỗ trợ để giảm nghèo bền vững;
- Tập trung hỗ trợ phát triển sinh kế, phát triển sản xuất hàng hóa nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương;
- Giảm sự hỗ trợ trực tiếp, cho không, tăng sự hỗ trợ gián tiếp như cho vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ kỹ thuật, giống mới, tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự chủ trong sản xuất như các hộ khác;
- Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho người sản xuất thông qua đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển chương trình khuyến nông cho người nghèo, người dân tộc thiểu số;
- Thống nhất chính sách và cơ chế thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và các Chương trình giảm nghèo của Chính phủ, trong đó có cơ chế riêng cho các vùng khó khăn và vùng ít khó khăn. Không làm tăng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho phát triển sản xuất để giảm nghèo hàng năm bằng cách từng huyện thực hiện hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ có điều kiện theo các chương trình, dự án phát triển sản xuất được phê duyệt để đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, không dàn trải, chia đều bình quân như hiện nay;
- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các đối tượng nghèo theo khung chính sách và cơ chế thực hiện chung, Ủy ban nhân dân các tỉnh căn cứ khung chính sách ban hành nội dung, định mức hỗ trợ, cơ chế thực hiện cụ thể phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương.
* Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các đối tượng nghèo đến năm 2021-2025 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở kế thừa có bổ sung chính sách hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 với các điểm mới như sau:
- Về đối tượng áp dụng: Ngoài đối tượng là lao động ở các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm hộ như giai đoạn 2016 - 2020, bổ sung thêm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm cho các đối tượng hộ nghèo. Việc đưa thêm đối tượng sẽ tạo cho các dự án phát triển sản xuất hiệu quả hơn;
- Nội dung chính sách hỗ trợ: Trung ương quy định khung chính sách hỗ trợ, định mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ cụ thể cho các ngành nghề để đảm bảo tính thống nhất về khung chính sách chung, đồng thời phân cấp trao quyền tối đa cho địa phương.
* Điều kiện để hỗ trợ được thực hiện theo Dự án và các dự án này phải: phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương; phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu sản xuất của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án; các hộ tham gia dự án phải có đất đai, lao động hoặc tư liệu sản xuất phù hợp với nội dung của dự án; đồng thời đóng góp phần đối ứng tự có hoặc vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội vào dự án theo thỏa thuận và được ghi trong dự án;
* Về định mức hỗ trợ và đối tượng:
- Về vùng: Vùng đặc biệt khó khăn, biên giới được hỗ trợ mức cao hơn đảm bảo cho dự án sản xuất có hiệu quả.
- Về đối tượng: Hộ nghèo được hỗ trợ cao hơn hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; hộ không nghèo được hỗ trợ bằng 50% so với hộ nghèo; Doanh nghiệp HTX: hỗ trợ chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu.
- Hỗ trợ về tín dụng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Về nguồn vốn thực hiện chính sách bao gồm: Ngân sách Trung ương, địa phương bố trí hàng năm trong kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo theo quy định của Chính phủ; nguồn vốn đóng góp của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp; nguồn vốn tín dụng; các nguồn vốn hợp pháp khác.
* Cơ chế thực hiện:
Hỗ trợ thông qua dự án phát triển sản xuất: sử dụng một phần ngân sách Nhà nước, phần còn lại do nhân dân đóng góp bằng vốn tự có hoặc vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, có sự tham gia trong việc xây dựng dự án và thực hiện của người dân; dự kiến ngân sách hỗ trợ khoảng 40%, vay tín dụng 40%, người dân đóng góp 20%;
Phân cấp cho địa phương ban hành danh mục hỗ trợ, nội dung, định mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;
* Trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ: theo quy trình thống nhất để đảm bảo công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân từ khâu xây dựng dự án, thẩm định phê duyệt đến tổ chức thực hiện, đảm bảo công khai dân chủ, có sự tham gia của người dân theo phương châm “Việc của dân, dân biết, dân bàn, dân thực hiện, dân hưởng lợi còn Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ”.
 
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
 Phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang