17 12
Tân Ân Tây quyết tâm xóa nghèo

Tân Ân Tây quyết tâm xóa nghèo

Nếu như đầu năm 2018, trên địa bàn xã có 69 hộ nghèo (chiếm 2,8%) và 78 hộ cận nghèo (chiếm 3,1%). Qua một năm nỗ lực, phấn đấu, đến cuối năm 2018 số...

Ngày 17/12/2018