Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT xây dựng với các mục tiêu:

Hoàn thành trên 80% kế hoạch xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 mà Cục đăng ký với Bộ; 100% các văn bản Cục trình Bộ ban hành được tuân thủ đúng trình tự quy định đảm bảo tính hợp phá.

Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản; rà soát thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

Nâng cao trình độ năng lực cán bộ, công chức của Cuc để đáp ứng yêu cầu công việc và thực thi nhiệm vụ hiệu quả.

4. Thực hiện kế hoạch tài chính năm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Cục, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành theo hướng hiệu quả, bền vững. Thực hiện hiêu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Cục theo quy định.

6. Chỉ đạo điều hành nhanh nhạy, kịp thời, quyết liệt, sâu sát, thể hiện tính sáng tạo và quyết tâm triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Cục giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung nguồn lực, kinh phí thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 đạt hiệu quả.

Quyết định số 200/QĐ-KTHT-VP ngày 24/12/2021  Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Kèm theo Quyết định số: 200 /QĐ-KTHT-VP ngày 24 / 12 /2021 của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT) xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang