Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án), bao gồm các nội sung chủ yếu sau:

Công văn số 579/KTHT-NNNT ngày 31/8/2021 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT về việc góp ý dự thảo Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2030" xem chi tiết tại đây

Dự thảo "Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2030" xem chi tiết tại đây

Dự thảo Tờ trình Về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2030” xem chi tiết tại đây

Dự thảo Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2030" xem chi tiết tại đây 

Phụ lục kèm theo xem chi tiết tại đây


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang