Số/ký hiệu
Ngày ban hành 19/12/2019
Người ký
Trích yếu góp ý kiến nội dung dự thảo báo cáo quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và PTNT
Phân loại 0
Tệp đính kèm góp ý kiến nội dung dự thảo báo cáo quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất