Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1888/QĐ-BNN-TCCB 23/05/2019 Ban hành quy chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1886/QĐ-BNN-TCCB 23/05/2019 Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan hành chính nhà nước , đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT