Tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phó Thủ tướng giao cơ quan Thường trực BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX chủ trì, triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết, ban hành văn bản yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện việc tổng kết Nghị quyết đảm bảo kịp thời, toàn diện, thiết thực và hiệu quả. Cơ quan thường trực BCĐ (Bộ KH- ĐT) sẽ thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổng kết Nghị quyết.

Về nội dung và tổ chức triển khai tổng kết Nghị quyết, Phó Thủ tướng giao Bộ KH- ĐT khẩn trương chủ trì hoàn thiện dự thảo đề cương và Kế hoạch tổng kết trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên BCĐ tại cuộc họp của BCĐ ngày 06/11/2018; trên cơ sở số liệu báo cáo của các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ này tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của BCĐ.

Báo cáo tổng kết gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP, các cơ quan có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng lưu ý cần đánh giá thực trạng của kinh tế tập thể hiện nay về số lượng, chất lượng, tính bền vững của loại hình kinh tế này; đồng thời bám sát các nội dung trong Nghị quyết, lưu ý một số nội dung liên quan đến chính sách đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực cho HTX, quản lý nhà nước đối với HTX.

Kết quả tổng kết Nghị quyết là luận cứ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX sau 10 năm thi hành vào năm 2022 và nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, chương trình đề án liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ KH- ĐT khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, HTX, điều tra để có thông tin số liệu chính xác làm cơ sở dữ liệu cho công tác điều hành và cho tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; đồng thời, sớm sửa đổi, ban hành quy định mới về chế độ thông tin báo cáo đánh giá các loại HTX.

Đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX, các hoạt động của BCĐ để góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về mô hình kinh tế tập thể, HTX.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN- PTNT phối hợp với Bộ KH- ĐT, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất kinh phí ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền để hỗ trợ, thực hiện chương trình phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết Quốc hội và Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 276/TB-VPCP ngày 03/8/2018 của Văn phòng Chính phủ; rà soát chặt chẽ các tiêu chí để công nhận NTM, theo tiêu chí xã NTM phải có một HTX hoạt động có hiệu quả.

Bộ Công Thương và Bộ KH- CN sớm ban hành cơ chế chính sách cụ thể về xúc tiến thương mại và công nghệ đối với các HTX phù hợp với quy định tại Điều 6 của Luật HTX năm 2012.

Kinh tế tập thể, HTXcó vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội đất nước, đã được khẳng định trong Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị; Luật HTX 2012 và hệ thống các văn bản, nghị quyết liên quan.

Hiện nay, các khu vực kinh tế tập thể đang phát triển khá nhanh cả về mặt số lượng và chất lượng với nhiều mô hình mới, cách làm hay và tiệm cận với trình độ, nhận thức của quốc tế; hình thành một số HTX khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, chú trọng giải quyết giải thể HTX hoạt động kém hiệu quả, tạo điều kiện và quỹ đất cho HTX có quy mô lớn, quản trị hiện đại ra đời...

Năm 2018, BCĐ đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các Bộ ngành triển khai nhiều nhiệm vụ, nổi bật là trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 về tiếp tục tăng cường triển khai thi hành Luật HTX 2012. Bộ KH- ĐT bước đầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX và đăng ký trực tuyến theo hướng lồng ghép với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký DN, trong đó có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế đảm bảo thống nhất, minh bạch; hướng dẫn định mức và thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp để đơn giản hóa thủ tục và phân cấp mạnh hơn, Bộ cũng đang triển khai xây dựng Đề án “lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025”;  xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX đến năm 2030...

(NNVN)


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang