Tin tức

22 08
Ứng dụng chuyển đổi số quản lý nguồn gốc sản phẩm, quy trình và kinh nghiệm sản xuất phục vụ xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn, liên vùng, hiện đại, ổn định lâu dài và kết nối thông tin dữ liệu điện tử gắn kết với các doanh nghiệp

Ứng dụng chuyển đổi số quản lý nguồn gốc sản phẩm, quy trình và kinh nghiệm sản xuất phục vụ xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn, liên vùng, hiện đại, ổn định lâu dài và kết nối thông tin dữ liệu điện tử gắn kết với các doanh nghiệp

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số quản lý nguồn gốc sản phẩm, quy trình và kinh nghiệm sản xuất phục vụ xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn,...

Ngày 22/08/2023

22 08
Hội nghị triển khai thi công xây lắp Hợp phần 5: Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao tại vùng Tây Nguyên - dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu

Hội nghị triển khai thi công xây lắp Hợp phần 5: Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao tại vùng Tây Nguyên - dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu

Sau thời gian triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định, Hợp đồng thi công số 02/2023/HĐXL-HTX (GT18) đã được ký kết ngày 11/7/2023 và Hợp đồng thi công...

Ngày 22/08/2023

14 07
Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với  Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028

Ngày 14/7/2023, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Chủ tịch...

Ngày 14/07/2023