thông báo vốn triển khai xây dựng mô hình “Hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nghị các vật nuôi, cây trồng thay thế cây có chứa chất ma túy”

Thực hiện Quyết định số 645/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3516/QĐ-BNN-KTHT ngày 16/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022 tại Quyết định số 645/QĐ-BNNKTHT ngày 14/02/2022. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đề nghị các đơn vị căn cứ vào các nhiệm vụ và kinh phí được giao tại Quyết định số 3516/QĐ-BNN-KTHT ngày 16/9/2022 xây dựng thuyết minh và dự toán theo hướng dẫn tại Quyết định số 3533/QĐ-BNN-KTHT ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 228/KTHT-VP ngày 29/3/2019 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT. Hồ sơ đề nghị gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trước ngày 26/9/2022 để kịp thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện

1. CV Thông báo vốn

2. Nội dung kế hoạch

3. hướng dẫn

4. QĐ Điều chỉnh

5. QĐ phê duyệt hướng dẫn


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang