Lĩnh vực QL

08 10
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

Kết quả chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong liên kết chuỗi giá trị sản phẩmchăn nuôi hữu cơ - Tập đoàn Quế LâmTổng kết 20 năm thực hiện Nghị...

Ngày 08/10/2021