DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT DO CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PTNT THAM MƯU, BAN HÀNH TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 25/3/2020

Tính đến thời điểm ngày 25/3/2020, có tổng số 10 TTHC thuộc lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tham mưu, ban hành. 10 TTHC này đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố tại các Quyết định:

  1. Số 3656/QĐ-BNN-KTHTngày 6/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  2. Số 2767/QĐ-BNN-KTHTngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  3. Số 4660/QĐ-BNN-KTHTngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  4. Số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó phân cấp thực hiện như sau:

  • 07 TTHC cấp tỉnh;
  • 03 TTHC cấp huyện.

10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục được cung cấp dịch vụ công mức độ 2

  1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ sở pháp lý

Cơ quan thực hiện

Quyết định công bố TTHC

Mã TTHC trên CSDL Quốc gia

1

Công nhận làng nghề truyền thống

Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Số 2767QĐ-BNN-KTHT ngày 12/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003727

2

Công nhận nghề truyền thống

Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Số 2767QĐ-BNN-KTHT ngày 12/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003712

3

Công nhận làng nghề

Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Số 2767/QĐ-BNN-KTHT ngày 12/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003695

4

Hỗ trợ dự án liên kết

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003434

5

Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012; Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 6/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003327

6

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003524

7

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Đăng kiểm

Số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003486

 

 

  1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ sở pháp lý

Cơ quan thực hiện

Quyết định công bố TTHC

Mã TTHC trên CSDL Quốc gia

8

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012; Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 6/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003281

9

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012; Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 6/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003319

10

Hỗ trợ dự án liên kết

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Phòng Nông nghiệp (hoặc Phòng Kinh tế)

Số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

1.003397


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang