Công tác chuyên môn

26 05
Thu thập thông tin 66 HTX điển hình năm 2022

Thu thập thông tin 66 HTX điển hình năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nhằm tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp tiếp cận các chủ trương, chính sách trên một cách hiệu quả,...

Ngày 26/05/2022