Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Cục:

a) Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

b) Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Cục trưởng có trách nhiệm trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức tham mưu thuộc Cục; các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Cục sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

2 Các tổ chức tham mưu:
a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại;

c) Phòng Ngành nghề nông thôn;

d) Phòng Bố trí dân cư nông thôn;

đ) Phòng Chính sách phát triển nông thôn;

e) Phòng Cơ điện nông nghiệp, nông thôn;

g) Phòng Diêm nghiệp;

3. Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp; Trụ sở của Trung tâm đặt tại Thành phố Hà Nội; 

Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại các Phòng, Văn phòng, Trung tâm theo quy định của pháp luật.


Tin liên quan

© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn; cucktht@gmail.com

Technology Supported by ECPVietnam

Chung nhan Tin Nhiem Mang