Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/06/2019 Điều khoản tham chiếu Hội thảo quốc tế về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Thực trang - Kinh nghiệm - Định hướng
06/06/2019 Terms of reference International workshop on agricultural vocational training for rural workers Real Page - Experience - Orientation
12/CT-TTg 21/05/0208 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012