25 03
Nông sản sạch Huy GAP

Nông sản sạch Huy GAP

Tỉnh Long An có 35 HTX, doanh nghiệp sản xuất theo quy trình VietGAP tham gia các phiên chợ nông sản an toàn và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho TP.HCM.

Ngày 25/03/2019

17 12
Tân Ân Tây quyết tâm xóa nghèo

Tân Ân Tây quyết tâm xóa nghèo

Nếu như đầu năm 2018, trên địa bàn xã có 69 hộ nghèo (chiếm 2,8%) và 78 hộ cận nghèo (chiếm 3,1%). Qua một năm nỗ lực, phấn đấu, đến cuối năm 2018 số...

Ngày 17/12/2018