Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 10/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương Cao Đức Phát đồng chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 26 NQ/TW - Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, chủ trương “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng” theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”  trình Thủ  tướng Chính  phủ phê  duyệt  tại  Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt gây nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai nặng nề, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban, ngành và địa phương, cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, sự cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và nông dân nên ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của ngành và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn.

Để đánh giá sâu sắc hơn quá trình triển khai thực hiện, kết quả và hạn chế, vướng mắc của quá trình cơ cấu lại thời gian qua; rút ra bài học cho việc tổ chức thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 thành công hơn, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành sơ kết thực hiện Đề án Tái cơ cấu các tiểu ngành, lĩnh vực, hướng dẫn các địa phương sơ kết tình hình thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp trên địa bàn.

Giai đoạn 2013-2017, sản xuất, kinh doanh nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về biến đổi khí hậu gây nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai nặng nề trên khắp mọi miền đất nước; những biến động bất lợi của thị trường tiêu