Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu

I. Vị trí và chức năng

1. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về lĩnh vực kinh tế hợp tác, diêm nghiệp, cơ điện nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn, định canh, bố trí dân cư, giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn (sau đây gọi chung là Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

2. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật

3. Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng

a. các dự thảo

b. các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn, dài hạn hàng năm

2. Trình Bộ ban hành ký Quyết định, chỉ thị, quy chuẩn quốc gia.....

3. Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra, đánh giá tổng hợp báo cáo thực trạng

4. Ban hành các văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành, lĩnh vực được giao quản lý

5. Về kinh tế hợp tác và liên kết sản xuất

a. Xây dựng, trình Bộ trưởng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết hợp tác xã và sản xuất

Nội dung đầy đủ qua Quyết định số 1119/QĐ-BNN-TCCB ngày 31 tháng 3 năm 2017

Số lượt xem : 15861 - Cập nhật lần cuối : 14:58 | 09/10/2017
Top Về đầu trang
BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CỤC

HỆ THỐNG CHI CỤC