Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

      CỤC KINH TẾ HỢP TÁC

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   285/KTHT-VP

   V/v xây dựng Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2017

Hà Nội, ngày  29  tháng  6  năm 2016

                        

 

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Chỉ thị số 5300/CT-BNN-KTHT ngày 24/6/2006 và các Công văn: số 5386/BNN-KH, số 5436/BNN-KH ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2016 và xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình, Dự án thuộc lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn năm 2017 (theo Đề cương chi tiết và Biểu mẫu đính kèm).

Báo cáo gửi về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn theo địa chỉ  Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình - Hà Nội bằng văn bản và hòm thư điện tử pdhiephtx@gmail.com, ngnghiem@gmail.com, haanptnt@gmail.com  trước ngày 6 tháng 7 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./.

 Nơi nhận:     

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- Chi cục PTNT các tỉnh, TP;

- Các phòng, bộ phận;

- Lưu VT, VP.

VP Cục:                            

                       

       KT. CỤC TRƯỞNG

       PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

      Nguyễn Văn Đủ

Ghi chú: Công văn, Đề cương hướng dẫn và phụ biểu kèm theo lấy từ website của Cục: (www.dcrd.gov.vn)

Số lượt đọc tin : 2576 - Cập nhật lần cuối : 08:59 | 30/06/2016
Top Về đầu trang
TIN NỔI BẬT
HoatdongdoantheCuc